دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه از توف نورد

     شرکت هتکو مفتخراست اعلام نماید که در راستای نیل به مبانی و اصول کیفیت و تحقق جامعه ومحیط زیست برخوردار از سلامت و ایمنی موفق  به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از شرکت مشارکتی توف نورد ایران با مرجع اعتباردهی DAKKS آلمان و بر اساس استانداردهای ذیل گردیده است:
-    ISO 9001; 2015
-    ISO 14001; 2015
-    OHSAS 18001; 2007
-    HSE-MS
 

Iso9001

Iso14001

Iso18001

HSE

Ims

 

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی