حضور شرکت هوا ابزار تهران در هشتمین نمايشگاه بین المللی و تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی فارس

هشتمین نمايشگاه بین المللی و تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی فارس

حضور شرکت هوا ابزار تهران در هشتمین نمايشگاه بین المللی تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی فارس در زمینه ارائه انواع تجهیزات هوای فشرده و سیستم های فرآوری هوا
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان فارس- شیراز واقع در سالن حافظ
زمان برگزاری : 28 مهرالی 1آبان 1392

 

 

 

 

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی