حضور شرکت هتکو در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعتحضور شرکت هتکو در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز

  محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی اهواز

  زمان :  ۲۸ آذر الی یکم دیماه  ۱٣۹۴

 

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی