حضور شرکت هتکو در کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروی ایران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت  حضور شرکت هتکو در کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروی ایران و شرکت در سمینار فرصت های سرمایه گذاری در صنعت نفت ، انرژی و پتروشیمی ایران

محل برگزاری هتل المپیک
زمان: 26 الی 28 مهرماه 1395

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی