فرم تقاضای ثبت نام

فرم تقاضای ثبت نام «آموزش سيستم های توليد و توزيع هوا و گازهای فشرده»

نام شرکت /دانشگاه/موسسه : (اجباری)

لطفا نام /شرکت /موسسه / یا دانشگاه خود را قید نمایید
تلفن تماس : (اجباری)

تلفن تماس خود را وارد نمایید
نام و نام خانوادگی : (اجباری)

لطفا نام و نام خانوادگی خودر ا قید نمایید
تلفن همراه : (اجباری)

تلفن تماس خود را وارد نمایید
سمت و شغل متقاضي: (اجباری)

فیلد سمت و شغل متقاضی خالی میباشد
نيازهاي آموزشي خود در زمينه سيستمهاي هواي فشرده را اعلام فرمائيد:

فیلد
ميزان تحصيلات و تاريخ فراغت از تحصيل: (اجباری)

ميزان تحصيلات و تاريخ فراغت از تحصيل خالی میباشد

لطفاً تجهيزات و سيستمهاي هواي فشرده موجود در محل فعاليت خود اعلام فرمائيد:

متقاضي شرکت در دوره هاي آموزشي : (اجباری)

سطح دور را انتخاب نماید.
توضیحات

ورودی نامعتبر
آدرس : (اجباری)

ورودی نامعتبر
کد امنیتی
کد امنیتی
  بازآوری
کد امنیتی به درستی وارد نشده است
پست الکترونیکی (اجباری)

Please let us know your email address.

  

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی