Select Your Language

Home | Sitemap | Form

 

فرم تقاضای ثبت نام

فرم تقاضای ثبت نام «آموزش سيستم های توليد و توزيع هوا و گازهای فشرده»

نام شرکت /دانشگاه/موسسه : (اجباری)

لطفا نام /شرکت /موسسه / یا دانشگاه خود را قید نمایید
تلفن تماس : (اجباری)

تلفن تماس خود را وارد نمایید
نام و نام خانوادگی : (اجباری)

لطفا نام و نام خانوادگی خودر ا قید نمایید
تلفن همراه : (اجباری)

تلفن تماس خود را وارد نمایید
سمت و شغل متقاضي: (اجباری)

فیلد سمت و شغل متقاضی خالی میباشد
نيازهاي آموزشي خود در زمينه سيستمهاي هواي فشرده را اعلام فرمائيد:

فیلد
ميزان تحصيلات و تاريخ فراغت از تحصيل: (اجباری)

ميزان تحصيلات و تاريخ فراغت از تحصيل خالی میباشد

لطفاً تجهيزات و سيستمهاي هواي فشرده موجود در محل فعاليت خود اعلام فرمائيد:

متقاضي شرکت در دوره هاي آموزشي : (اجباری)

سطح دور را انتخاب نماید.
توضیحات

ورودی نامعتبر
آدرس : (اجباری)

ورودی نامعتبر
کد امنیتی
کد امنیتی
  بازآوری
کد امنیتی به درستی وارد نشده است
پست الکترونیکی (اجباری)

Please let us know your email address.