شرکت ملی نفت ایران : نام شرکت
فاز یک عسلویه : نام پروژه
پکیج سانتریفیوژ -درایر - پکیج نیتروژن : نوع محصولات
   : نام خریدار
عسلویه  : محل نصب
     
  : نام شرکت
ملی نفت جنوب : نام پروژه
مخازن امیدیه : نوع محصولات
کمپرسور اسکرو -درایر - پکیج نیتروژن  : نام خریدار
   : محل نصب
     
NGL خارک : نام شرکت
فراب : نام پروژه
توربو کمپرسور -درایر جذبی - پکیج نیتروژن : نوع محصولات
   : نام خریدار
   : محل نصب
     
OD-CC : نام شرکت
سروستان و سعادت آباد : نام پروژه
کمپرسور اسکرو -درایر - پکیج نیتروژن : نوع محصولات
   : نام خریدار
   : محل نصب
     
شرکت البرز مسیر : نام شرکت
پروژه درود 3 : نام پروژه
کمپرسور اسکرو -درایر - پکیج نیتروژن : نوع محصولات
   : نام خریدار
   : محل نصب
     

پروژه ها

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی