اسامي برخي از شرکتهاي شرکت‌ کننده در دوره‌هاي آموزشي هوای فشرده

   
نام شرکت : گروه صنعتی آما
دوره آموزش :  سیستمهای تولید وتوزیع هوای فشرده (مقدماتی و پیشرفته)
محل برگزاری : سالن آموزش گروه صنعتی آما
   
نام شرکت : مپنا (توگا – لوکوموتیو)
دوره آموزش :  اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری تجهیزات هوای فشرده
محل برگزاری : سایت  توگا
   
نام شرکت : راه آهن و نیروی کشش
دوره آموزش :   اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری تجهیزات هوای فشرده
محل برگزاری : سایت مشتری
   
نام شرکت : OTC
دوره آموزش :   اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری مولد گاز نیتروزن
محل برگزاری : سایت   (ایستگاه تزریق گاز سراجه قم)
   
نام شرکت :  فولاد مبارکه اصفهان         
دوره آموزش :  سیستمهای تولید وتوزیع هوای فشرده (مقدماتی )
 اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری تجهیزات هوای فشرده
محل برگزاری : سالن آموزش هتکو – سایت مشتری
01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی