نام شرکت : نیرو محرکه
دوره آموزش : اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری مولد گاز نیتروزن
محل برگزاری : سالن تولید هتکو
   
نام شرکت : طراحی و ساختمان نفت و پتروتکسان  ODCC
دوره آموزش : اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری مولد گاز نیتروزن
محل برگزاری : سایت میادین نفتی سروستان و سعادت آباد
   
نام شرکت : لاستیک بارز
دوره آموزش :  دوره تخصصی کمپرسور سانتریفوژ
 اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری تجهیزات هوای فشرده
محل برگزاری : سایت  و سالن آموزش بارز
   
نام شرکت : زامیاد
دوره آموزش :  سیستمهای تولید وتوزیع هوای فشرده (مقدماتی-پیشرفته)
محل برگزاری : سالن آموزش زامیاد
   
نام شرکت : MMTE
دوره آموزش :  سیستمهای تولید وتوزیع هوای فشرده (مقدماتی)
محل برگزاری :  سالن آموزش هتکو
01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی