نام شرکت : دیبا انرژی سینا (رنگین کمان)
دوره آموزش :  سیستمهای تولید وتوزیع هوای فشرده (مقدماتی)
محل برگزاری : PM - CM
   
نام شرکت : ایران خودرو - ایران خودرو سازه
دوره آموزش : سیستمهای تولید وتوزیع هوای فشرده (مقدماتی – پیشرفته)
محل برگزاری : واحد آموزش هتکو
   
نام شرکت : بهمن موتور
دوره آموزش :

اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری تجهیزات هوای فشرده

سیستمهای تولید وتوزیع هوای فشرده (مقدماتی – پیشرفته)

محل برگزاری : واحد آموزش  و سالن تولید هتکو
   
نام شرکت : تراکتور سازی تبریز
دوره آموزش : اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری تجهیزات هوای فشرده
محل برگزاری : سالن تولید هتکو
   
نام شرکت : البرز مسیر
دوره آموزش : سیستمهای تولید وتوزیع هوای فشرده (مقدماتی – پیشرفته)
محل برگزاری : واحد آموزش هتکو
01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی