نام شرکت : OTCC
دوره آموزش : سیستمهای تولید وتوزیع هوای فشرده (مقدماتی)
محل برگزاری : واحد آموزش هتکو
   
نام شرکت : فولاد و ذوب آهن نطنز
دوره آموزش : سیستمهای تولید وتوزیع هوای فشرده (مقدماتی – پیشرفته)
محل برگزاری : واحد آموزش هتکو
   
نام شرکت : قطران ذغال سنگ اصفهان
دوره آموزش : سیستمهای تولید وتوزیع هوای فشرده (مقدماتی – پیشرفته)
اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری تجهیزات هوای فشرده
محل برگزاری : سایت  مشتری
   
نام شرکت : سیمان ممتازان کرمان
دوره آموزش : سیستمهای تولید وتوزیع هوای فشرده (مقدماتی – پیشرفته)
اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری تجهیزات هوای فشرده
محل برگزاری : سایت  مشتری
     
نام شرکت : ذوب آهن آسیا
دوره آموزش : اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری تجهیزات هوای فشرده
محل برگزاری : سایت  مشتری
01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی