نام شرکت : سیمان خوزستان
دوره آموزش : اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری تجهیزات هوای فشرده
محل برگزاری : سالن تولید هتکو
   
نام شرکت : OTEC
دوره آموزش : سیستمهای تولید وتوزیع هوای فشرده (مقدماتی)
اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری تجهیزات هوای فشرده
محل برگزاری : واحد آموزش  و سالن تولید هتکو
   
نام شرکت : دخانیات تهران
دوره آموزش : سیستمهای تولید وتوزیع هوای فشرده (مقدماتی – پیشرفته)
محل برگزاری : واحد آموزش هتکو
   
نام شرکت : پترو ساحل توسعه خلیج فارس
دوره آموزش : سیستمهای تولید وتوزیع هوای فشرده (مقدماتی – پیشرفته)
محل برگزاری : واحد آموزش هتکو
     
نام شرکت : ذوب آهن و نورد کرمان
دوره آموزش : اصول عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری تجهیزات هوای فشرده
محل برگزاری : سایت مشتری
01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی