محتوای دوره آموزش سیستمهای تولید و توزیع هوا و گازهای فشرده (پیشرفته)

·  تئوری های ایده آل سازی در طراحی کمپرسورهای تک محوری

·  تئوری های ایده آل سازی در طراحی کمپرسورهای فشار بالا

·  متد های رطوبت زدایی کلاسیک

· بازده حجمی و تاثیر در طراحی قطعات داخلی واحد هوا ساز

· استاندارد های مرتبط با طراحی کمپرسور

· طراحی اجزاء مرتبط با انتقال قدرت و واحد هوا ساز

· عوامل موثر در انتخاب بهینه کمپرسورها

· اصول مرتبط با تئوریهای فیلتراسیون

 

*مدت برگزاری دوره :یک روز 8 ساعت

*امکانات قابل ارائه در طول دوره:

جزوات دوره آموزشی-نرم افزارهای محاسباتی مربوط به دوره –کاتالوگ جامع-ناهار و پذیرای-گواهینامه آموزش

شهریه دوره : مبلغ 1/200/000 ریال

 

بانک تجارت شعبه وزارت کار                                     بانک ملی شعبه چهار راه اسکندری

شماره حساب:57153334                                       شماره حساب:  0101433873001

بنام شرکت هوا ابزار تهران                                       بنام شرکت هوا ابزار تهران

Sabtenam(1)

 

*ضمنا شرکت هواابزارتهران آمادگی برگزاری دوره ها بصورت سمینار در محل شرکتها را دارد.

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی