صنایع نیروگاهی

صنایع نیروگاهی

 شرکت هتکو پروژه های بسیاری را در زمینه تولید، توزیع و تبدیل صنایع انرژی با همکاری دوجانبه شرکت های  مهندسی مشاور به انجام رسانیده و قسمت قابل توجهی از بازار را در بخش تولید هوای فشرده نیروگاهی در  اختیار دارد. بطوریکه شرکت های معتبری  در طی سالیان گذشته از خدمات ما برخوردار بوده اند.

 

 

 

 

 

 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03