صنایع نیروگاهی

صنایع نیروگاهی

 شرکت هتکو پروژه های بسیاری را در زمینه تولید، توزیع هوا و گاز صنعتی در صنایع انرژی با همکاری دوجانبه شرکت های  مهندسی مشاور به انجام رسانیده و قسمت قابل توجهی از بازار را در بخش تولید هوای فشرده نیروگاهی در  اختیار دارد. بطوریکه شرکت های معتبری مانند مپنا - توانیر - سپانیر - فراب و .... در طی سالیان گذشته از خدمات ما برخوردار بوده اند.

 

 

 

 

 

 

 

درباره مـا

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی