جندی شاپور : نام شرکت
شوریجه خراسان : نام پروژه
پکیج نیتروژن : نوع محصولات
   : نام خریدار
پروژه شوریجه  : محل نصب
     
نفت ستاره خلیج فارس : نام شرکت
فلات : نام پروژه
توربو کمپرسور -درایر : نوع محصولات
   : نام خریدار
   : محل نصب
     
صنعت دریایی ایران صدرا : نام شرکت
کمپرسورخانه مرکزی : نام پروژه
کمپرسور اسکرو -درایر : نوع محصولات
گروه صنعتی آما  : نام خریدار
   : محل نصب
     
پتروتک : نام شرکت
  : نام پروژه
کمپرسور اسکرو -درایر - پکیج نیتروژن : نوع محصولات
   : نام خریدار
   : محل نصب
     
پترو پارس : نام شرکت
پارس جنوبی- فاز 19 : نام پروژه
توربو کمپرسور -درایر جذبی : نوع محصولات
پترو پارس  : نام خریدار
عسلویه  : محل نصب
     

پروژه ها

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی