مپنا-توگا : نام شرکت
کمپرسورخانه مرکزی : نام پروژه
كمپرسور اسکرو - درایر تبریدی - درایر جذبی : نوع محصولات
مپنا  : نام خریدار
تهران-کرج  : محل نصب
     
مپنا-پارس : نام شرکت
کمپرسورخانه مرکزی : نام پروژه
كمپرسور اسکرو - درایر تبریدی - درایر جذبی : نوع محصولات
مپنا  : نام خریدار
تهران-ملارد  : محل نصب
     
ایران خودرو : نام شرکت
کمپرسورخانه شمالی : نام پروژه
كمپرسور اسکرو - درایر جذبی : نوع محصولات
ایران خودرو  : نام خریدار
جاده مخصوص كرج  : محل نصب
     
ایران خودرو خراسان : نام شرکت
کمپرسورخانه مرکزی : نام پروژه
كمپرسور اسکرو - درایر جذبی : نوع محصولات
ایران خودرو  : نام خریدار
بینالود-مشهد  : محل نصب
     
بهمن موتور : نام شرکت
کمپرسورخانه مرکزی : نام پروژه
كمپرسور اسکرو - درایر جذبی : نوع محصولات
بهمن موتور  : نام خریدار
تهران  : محل نصب
     

پروژه ها

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی