راه آهن ایران : نام شرکت
 Gm درایر لوکوموتیو : نام پروژه
درایر های بدون هیتر لوکوموتیو : نوع محصولات
راه آهن ایران  : نام خریدار
تمامی نقاط ایران  : محل نصب
     
ایریتک : نام شرکت
خرازی : نام پروژه
کمپرسور اسکرو : نوع محصولات
   : نام خریدار
   : محل نصب
     
ایریتک-فراساحل : نام شرکت
درود 1و2 : نام پروژه
کمپرسور اسکرو -درایر - پکیج نیتروژن : نوع محصولات
   : نام خریدار
   : محل نصب
     
ایریتک : نام شرکت
فولاد خراسان : نام پروژه
کمپرسور اسکرو -درایر : نوع محصولات
جزیره صنعتی صدرا  : نام خریدار
   : محل نصب
     
ایریتک : نام شرکت
صبا فولاد خلیج فارس : نام پروژه
کمپرسور اسکرو -درایر : نوع محصولات
   : نام خریدار
   : محل نصب
     

پروژه ها

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی