پامیدکو : نام شرکت
گندله سازی خراسان : نام پروژه
کمپرسور اسکرو -درایر : نوع محصولات
   : نام خریدار
   : محل نصب
     
مهندسی معادن و فلزات : نام شرکت
فولاد کاوه جنوب : نام پروژه
کمپرسور اسکرو -درایر : نوع محصولات
   : نام خریدار
   : محل نصب
     
مهندسی فن آور معادن و فلزات : نام شرکت
  : نام پروژه
کمپرسور اسکرو -درایر : نوع محصولات
   : نام خریدار
چهارمحال بختیاری  : محل نصب
     
مهندسی فن آور معادن و فلزات : نام شرکت
سیرجان استیل : نام پروژه
کمپرسور اسکرو -درایر : نوع محصولات
فولاد سیرجان  : نام خریدار
   : محل نصب
     

 

پروژه ها

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی