کمپرسور سانتریفیوژ هوای فشرده

 

کمپرسور سانتریفیوژ هوای فشرده-water cooledکمپرسور سانتریفیوژ هوای فشرده-Air cooledکمپرسور سانتریفیوژ هوای فشرده-Air cooled
کمپرسور سانتریفیوژ هوای فشرده با مشارکت IHI ژاپن  کمپرسور سانتریفیوژ هوای فشرده با   مشارکت Siemens آلمانکمپرسور سانتریفیوژ هوای فشرده با مشارکت Turbo Tech چین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی