کمپرسور هوا و گاز صنعتی

توربو کمپرسور هوای فشرده - هتکو - هواابزار تهران کمپرسورهای هوای فشرده اسکرو از نوع oil free-هتکو - هواابزار تهران
کمپرسور سانتریفیوژ هوای فشرده كمپرسور اسكرو هوای فشرده (ثابت و پرتابل)
کمپرسورهای فرآیندی و خاص -هتکو - هواابزار تهران Process Gas IHI S
كمپرسور گازهای صنعتی کمپرسور فرآیندی گاز

 

 
01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03
فلش تبلیغاتی