برج کربن اکتیو جاذب بخارات روغن ACT 

برج کربن اکتیو (جاذب بخار روغن)

ذرات روغن تا ۰۱/۰میکرون را می توان بوسیله میکروفیلترهای HAT با X) Grade) از هوای فشرده جدا نمود امروزه صنایع پیشرفته به هوای فشرده بدون بخار نیاز دارند که به طور مؤثر می توان بوسیله برج کربن اکتیو (جاذب بخار روغن) ساخت HAT به آن دست یافت.
طراحی و عملکرد:  
برج کربن اکتیو HAT مدل ACT بوسیه Grade خاصی از مواد کربن اکتیو پر شده است که بخار روغن را در حین حرکت هوای فشرده از بالا به پایین برج از آن جدا می کند. با توجه به زمان بهینه تماس هوای فشرده با مواد کربن اکتیو، سرعت، بستر مواد و کیفیت آنها، میزان روغن باقیمانده تا 0.003 mg/m3 کاهش می یابد.
کیفیت هـوا را می توان بوسیله نشانگر روغن (Oil Indicator) مشاهده نمود که در صورت سفارش روی دستگاه نصب می شود. هنگامی که میکروفیلتر HAT با X) Grade) انتهای فیلترهای دیگر نصب شده باشد، زمان کارکرد تا ۱۰۰۰۰ ساعت نیز برای مواد کربن اکتیو قابل دسترسی می باشد. عمر دقیق مواد به بـازده کمپرسور، نـوع روغن استفاده شده در کمپرسور و رطوبت نسبی هوای کمپرسور بستگی دارد. هنگامی که هوای فشرده از روی مواد عبور می کند، مقدار مشخصی گرد و غبار (Fine Dust) تولید می شود که می توا آن را بوسیله میکروفیلتر HAT باZ) Grade) از آن جدا نمود.
سری ACM:  
دارای مخزن با پروفیل استاندارد از جنس آلومینیوم، همراه با توزیع کننده جریان (Distributor) و صفحه (Plate) های انتهایی است که از مواد کربن اکتیو پر شده و نشانگر روغن نیز بر روی آن نصب شده است. این سری قابلیت نصب بر روی یک سطح صاف را نیز دارا می باشد.
سری ACT:  
شامل گیج فشار و در صورت سفارش نشانگر روغن می باشد. همچنین شامل توزیع کننده جریان هوا و یک مخزن تحت فشار بود که از مواد کربن اکتیو پر شده است.
ACM 8 – ACM 1  به تائیدیه TUV نیاز ندارند. ACT 20 – ACT 400 برطبق استاندراد ASME ساخته می شوند.
توجه:  
هنگامی که برج ACT بعد از درایر جذبی هیتردار نصب شود، پسوند W را باید به آن اضافه نمود. (مثال: ACT 800 W)
کاربرد:
برج کربن اکتیو ACT ساخت HAT در صنایع زیر قابل استفاده می باشد:
          صنایع غذایی
          داروسازی
          شیمی و پتروشیمی
          عملیات روی سطح (Surface Treatment)
          صنایع پوشش (Powder Coating)
          بیمارستان ها
          الکترونیک
          هوای قابل تنفس

مثال:
جریان واقعی: 150m3/h
حداقل فشار: ۷ bar )g)
حداکثر دمای ورودی: ۴۰°C
فاکتور تصحیح (از جدول): ۰.۹۱
164.8m3/h =
    150m3/h جریان واقعی
    ۰.۹۱ فاکتور تصحیح
  سری MT-RDA / KA-RDA:

164.8m3/h=

150m3/hجریان واقعی

۰.۹۱فاکتور تصحیح

 

درایر RDA+ برج ACTرا در کنار هم دارد. MT-RDA می تواند از اجزاء مختلف تشکیل شود مانند میکروفیلتر HATبا X) Grade) درایر جذبی RDAبرج کربن اکتیو ACTو میکروفیلتر Z) Grade) در یک پکیج قرار داده شوند. یعنی هوای فشرده تمیز، خشک و بدون روغن و بو در اختیار خواهد بود. شما می توانید به سادگی لوله ها را نصب کنید، اتصالات الکتریکی را برقرار کنید و در نتیجه جهت استفاده در صنایع پیشرفته، هوای فشرده با کیفیت بسیار بالا در اختیار دارید.

 هتکو - هوا ابزار تهران- ACTسیستم فرآوری هوا - جاذب بخارات روغن
دانلود کاتالوگ  برج کربن اکتیو جاذب بخارات روغن ACM   
جداکننده ذرات آب از هوای فشرده AS    

 

فلش تبلیغاتی