كمپرسور اسکرو ثابت هوای فشرده بدون روغن

 

Atlas Copco Ingersoll Rand
Atlas Copco 
Ingersoll Rand
 
01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03