کمپرسور سانتریفیوژ هوای فشرده با مشارکت Siemens آلمان

 

 

 

 

 

 

کمپرسور سانتریفیوژکمپرسور سانتریفیوژ هوای فشرده 

 

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03