بدیهی است مشتریان انتظار دارند که هتکو به روزترین فناوری ها را در قالب پلنت هایی ایمن و مقرون به صرفه برای ایشان فراهم و اجرا نماید. برای نیل به این هدف تمامی فرآیندهایی که در هتکو مستقر شده اند در تمام ابعاد خود و در جهت ایجاد انطباق کامل با اهداف کیفی مورد انتظار ذینفعان سازماندهی شده اند. معاونت پروژه ها مسئولیت مدیریت کلیه فعالیت های مرتبط با تحقق پروژه از صفر تا صد را عهده دار می باشد. هرچند نیل به این مهم با چالش های متعددی نیز مواجه است اما ما در هتکو برای رفع این موانع سه راهکار اصلی را مد نظر قرار می دهیم :
 • استقرار سیستم جامع مدیریت پروژه
 • تخصیص منابع کافی و به موقع
 • تعهد به کیفیت و بهبود مستمر
بخشی از مسئولیت هایی که در این راستای این ماموریت به تیم مدیریت پروژه واگذار شده اند :
 • بخش مدیریت پروژه، تیم‌های مختلف عملیاتی را در طیف گسترده‌ ی پروژه‌ها از واحدهای تولید هوای ابزاردقیق گرفته تا واحدهای کرایوژنیک جداسازی گازها تا واحدهای PSA تولید گاز هیدروژن، تولید گاز نیتروژن، و یا فشرده‌سازی گازهای فرآیندی را راهبری می‌کند.
 • واحد مدیریت و اجرای پروژه مسئول پیگیری تامین و تخصیص منابع مورد نیاز است که در این سیستم با “تفکر با هدف نهایی” به ارائه موفقیت آمیز پروژه با رویکرد به حداکثر رساندن کارایی کمک نماید.
 •  از مرحله برنامه ریزی آغازین تا تحویل نهایی به کارفرما، مدیریت پروژه چهره مخاطب مشتری و اولین نقطه تماس برای کلیه درخواست های فنی و قراردادی است.
 • جلسات و بررسی های مهم پروژه را برنامه ریزی و اجرا نموده و گزارش ها، ارائه ها و نتایج پیگیری ها را از کلیه ذینفعان تهیه و توزیع می نماید.
 •  PMO به عنوان قلب اصلی این فرایند مسئولیت کامل دارد تا به عنوان بازوی عملیاتی مدیر پروژه زیرفرایندهای تامین، ساخت و اجرا، و راه اندازی و تحویل دهی پروژه را در سطح استانداردهای توافق شده کنترل نماید.
 • استراتژی ها و برنامه های اجرایی پروژه را تدوین و اجرا نماید.
 • رهبری تیم پروژه و مدیریت هزینه ها، برنامه و کیفیت پروژه را بر عهده دارد.
 • مدیریت فعال ریسک و مدیریت تغییرات و همچنین شناسایی و پیگیری اقدامات اصلاحی لازم که در این عملکرد مورد نیاز است.
 • فعالیت مستمر و موثر در حوزه توسعه و اجرای برنامه های QHSE پروژه.
 • شناسایی و ارزیابی عملکرد تامین کنندگان با رویکرد اجرای هوشمندانه و تعهد به الزامات قراردادی.
 • مدیریت پروژه را در طول مراحل مختلف آن در هر یک از مکان ها و مقرهای عملیاتی از نهادهای هتکو گرفته تا شرکاء و یا در محل اجرا.
تعهد ما :
” تعهد به مبانی و اصول کیفیت در همه وقت، همه جا و هر زمان “
و در جهت التزام عملی به این تعهد در همه ارکان و فرایندهای سازمان، نگرش هتکو بر اصول راهبردی زیر استوار شده است:
 1. الزامات مشتری به طور کامل درک شود.
 2. پرداختن به الزامات مشتری بر اساس اصول حرفه ایی، آین نامه ایی و استانداردی صورت پذیرد.
 3. تعامل با مشتری برای رسیدن به درک و تفاهم مشترک بر اساس استراتژی برد- برد صورت گیرد.
 4. و با کشف فرصت های بهبود و پرداختن به آنها در جهت  ذینفعان منجمله جامعه گام بردارد.