محصولات فشرده سازی شرکت هتکو در صنایع متنوعی کاربرد دارند. در دنیای امروز، اغلب فرایندهای صنعتی بدون واحدهای فشرده سازی هوا یا گازهای فرآیندی امکان پذیر نخواهد بود و استفاده از آن در راستای افزایش بهره وری و بهبود مزیت رقابتی سیستمها می باشد.
فشرده سازی گازها از طریق کاهش حجم جریان گاز با صرف انرژی رخ می دهد. این فرایند باعث افزایش فشار و البته افزایش دمای گاز می گردد.
فشرده سازی گازها از طریق کمپرسورها توسط فناوریهای مختلفی صورت می گیرد که بسته به نوع سیال، فشار، دما، جریان حجمی و خلوص آن قابل انتخاب می باشد. کمپرسورها به انواع سانتریفوژ (گریز از مرکز)، اسکرو (پیچشی) و رفت و برگشتی تقسیم می شوند.
بدلیل حساسیت کاربرد این تجهیزات در صنایع، طراحی، ساخت و بهره برداری از تجهیزات فشرده سازی هوا و گازهای فرآیندی از استانداردهای سختگیرانه بین المللی از جمله API  پیروی می کند.
محصولات شرکت هتکو برای انواع کمپرسورها در دو دسته بندی اصلی ارائه می گردند:
  • سرویس گازهای فرایندی
  • سرویس هوای فشرده
توربین های انبساطی
در مقابل فرایند فشرده سازی گازها توسط انواع کمپرسورها، در صورت فرایند انبساط یک جریان گاز متراکم، انرژی آن آزاد و دمای آن کاهش میابد. این فرایند انبساطی در صنایع توسط توربین های انبساطی (Turbo expander) صورت گرفته و دوهدف عمده از آن دنبال می گردد. یکی تولید توان و نیرو برای گرداندن تجهیزات دیگر مانند پمپ و کمپرسور یا تولید برق و دیگری تولید دمای پایین در سیکلهای تبرید و تولید گازهای صنعتی. به همین منظور یکی از کابردهای مورد توجه شرکت هتکو برای این نوع تجهیزات در پلنتهای جداسازی هوای مادون سرد (ASU) میباشد.