11 Best New Books For Mechanical Engineers

پیش گفتار:
نگاهی به تاریخچه هتکو و نوع فعالیت های اقتصادی و صنعتی آن که همواره در مسیر رشد و تعالی قرار داشته، بیانگر این واقعیت غیرقابل انکار خواهد بود که پرداختن به امور طراحی و مهندسی در حوزه های مختلفی چون ساخت محصولات و احداث پروژه ها همواره از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. نظر به اهمیت اصول و مبانی کیفیت در همه ارکان و فرایندهای سازمان، نگرش مدیریت ارشد هتکو در این فرایند مهم وتاثیر گذار نیز بر اصل راهبردی زیر استوار می باشد:
” تعهد به مبانی و اصول کیفیت در همه وقت، همه جا و هر زمان “ که بر این اساس و اصل تمرکز بر مشتری:
1-    الزامات ایشان به طور کامل درک شود.
2-    رعایت الزامات مشتری بر اساس اصول حرفه ایی، آین نامه ایی و استانداردی صورت پذیرد.
3-    تعامل با مشتری برای رسیدن به درک و تفاهم مشترک در حل و فصل اختلافات بر اساس استراتژی برد- برد صورت گیرد.
4-    و با کشف فرصت های بهبود در فرایند های مختلف نظیر طراحی و مهندسی که در خلق محصول و پروژه از عوامل اصلی هستند نسبت به موفقیت توامان سازمان و مشتری و در نتیجه بهره مندی جامعه از منافع آن گام بردارد.

 فرایند طراحی و مهندسی
در حال حاضر این فرایند در دوبخش مجزا ولی مرتبط با یکدیگر به قرار ذیل به فعالیت می پردازند:
1-    واحد طراحی و مهندسی پروژه مستقر در دفتر مرکزی به تفکیک تخصص ها نظیر پروسس، مکانیک، برق، ابزار دقیق، سیستم کنترل، سازه و عمران با ظرفیت 30 نفر پرسنل متخصص و با تجربه ثابت و 10 نفر نیروی ساعتی (برون سازمانی) از خلال تقسیم کار و وظایف مشخص شده با نظر و هماهنگی معاونت مهندسی، به موازات تیم های هم نظیر خود در شرکت های طرف قرارداد (در داخل و خارج از کشور) و واحد دفتر فنی مستقر در کارخانه نسبت به تولید کلیه مستندات فنی - مهندسی پروژه ها اقدام  و پیگیری تصویب و اجرا دقیق مفاد آنها را برعهده دارند.
2-    واحد دفتر فنی و R&D مستقر در کارخانه هتکو نیز با ظرفیت 10 نفر نیروی ثابت متخصص و با تجربه زیر نظر معاونت ساخت در زمینه های مختلف طراحی و توسعه محصولات برای فرایند های خلق محصول و تحقق پروژه همکاری و تعامل نزدیکی با سایر بخش های مرتبط دارد.

فرایند مدیریت پروژه
بی شک موفقیت کامل برای هتکو و مشتریان محترم ما زمانی معنا پیدا خواهد کرد که تمامی فعالیت های طرح ریزی شده در همه فرایندها و بخش های سازمان تحت نظارت و رهبری کارآمد و پیشرو در بخش اجرا وکنترل پروژه مدیریت شوند. بدین منظور هتکو با تخصیص 15 نفر نیروی متخصص و باتجربه با گرایشات فنی مرتبط، تحت نظارت معاونت پروژه ها و با اختیارات کامل که به این معاونت تفویض شده عمل می کنند.  

پیام مدیرعامل:
اصل مشترک و پذیرفته شده نزد مدیریت ارشد و هر یک از این معاونت ها پرداختن به فرصت های بهبود برای ایجاد فضای رقابتی هرچه بیشتر جهت تحقق برنامه های توسعه ایی و شعار برد - برد برای کلیه ذینفعان می باشد.  
همچنین هتکو در راستای نیل به اهداف خود در کنار جذب، بکارگیری، حفظ و بسط دادن دانش کارکنان در این فرایندها نسبت به تامین و تخصیص امکانات مناسب نظیر فضاهای کاری، سخت افزار و نرم افزارهای کاربردی پیشرفته و به روز و.... اقدام و نیازمندی های احتمالی را در بحث پرداختن به ریسک ها به طور منظم پایش و کنترل می نماید.